ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
VKSND HUYỆN, T.XÃ, TP
ẢNH TƯ LIỆU
THÔNG TIN NỘI BỘ
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
GÓP Ý
CẢI CÁCH CÔNG VỤ, CC
TÂM SỰ & SUY NGẪM
Banner KSV cần biết
Hướng dẫn sử dụng mail
Hộp thư nội bộ
Công nghệ thông tin
Banner Công Báo
 
 
Trang chủ
Quy chế phối hợp VKS-VIETTEL
24/12/2011

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

CHI NHÁNH VIETTEL ĐẮK LẮK

  

  Số: 01/QCPH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 


Đắk Lắk, ngày 18 tháng 12 năm 2013

                          

QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

với Chi nhánh Viettel Đắk Lắk

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;       

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn Viễn thông quân đội;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của Chi nhánh Viettel Đắk Lắk trên địa bàn đóng quân;

Lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Chi nhánh Viettel Đắk Lắk thống nhất ban hành “Quy chế phối hợp hoạt động giữa VKSND tỉnh Đắk Lắk và Chi nhánh Viettel Đắk Lắk”.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ và cách thức phối hợp hoạt động giữa VKSND tỉnh Đắk Lắk và Chi nhánh Viettel Đắk Lắk, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của mỗi Ngành phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với VKSND tỉnh Đắk Lắk; Chi nhánh Viettel Đắk Lắk; các VKSND và các đầu mối Viettel tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Quy chế này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Mục đích phối hợp

Chi nhánh Viettel Đắk Lắk là đơn vị đại diện cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - thủ phủ của Tây Nguyên, ngoài nhiệm vụ chính thực hiện kinh doanh Viễn thông trên địa bàn thì Chi nhánh còn có nhiệm vụ giao lưu, kết nghĩa, hợp tác với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm giúp đỡ hỗ trợ nhau trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm hợp tác.

VKSND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đang thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

Việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm góp phần cải cách hành chính tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Do vậy, việc tăng cường mối đoàn kết giữa hai đơn vị, đề ra quy chế phối hợp, hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị là hết sức cần thiết và là mong muốn của lãnh đạo, của các tổ chức đoàn thể cũng như cán bộ, công chức của hai đơn vị.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

VKSND tỉnh Đắk Lắk và Chi nhánh Viettel Đắk Lắk phối hợp hoạt động theo nguyên tắc: Thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình do pháp luật quy định.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Hoạt động phối hợp của Chi nhánh Viettel Đắk Lắk.

Thiết kế, lắp đặt, cung cấp thiết bị dự án Cầu truyền hình trực tuyến cho VKSND tỉnh Đắk Lắk với 15 điểm cầu truyền hình VKSND huyện, thị xã, thành phố, theo đơn đặt hàng của VKSND với giá cạnh tranh, ưu đãi.

Triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk sử dụng đầu số di động của Viettel với 10 số liền giải từ cơ quan VKSND tỉnh cho đến các VKSND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk bằng dịch vụ di động linh hoạt trả sau (hoặc trả trước) với giá cước ưu đãi giảm 50% cho tất cả các cuộc gọi trong nhóm.

Tiến hành cung cấp toàn bộ đường truyền FTTH của VKSND tỉnh Đắk Lắk cùng với 15 VKSND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cung cấp toàn bộ đường truyền ADSL nội bộ cho VKSND tỉnh Đắk Lắk; triển khai dịch vụ NextTV (hoặc truyền hình Cáp của Viettel) cho các đơn vị của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk với giá cạnh tranh, ưu đãi và các dịch vụ khác mà hai bên thấy cần thiết;

Cam kết đảm bảo bí mật về đường truyền cũng như các dịch vụ mà Viettel cung cấp cho VKSND;

Trong thời gian cho lắp đặt cầu truyền hình cho VKSND, hàng tháng chi nhánh hỗ trợ VKSND tỉnh Đắk Lắk họp Giao ban trực tuyến với các VKSND cấp huyện tại các điểm cầu truyền hình của Viettel hiện có.

Điều 6. Hoạt động phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk .

Phối hợp và giúp đỡ Chi nhánh trong triển khai các gói cước, sản phẩm do Viettel cung cấp cho toàn ngành Kiểm sát tỉnh Đắk Lắk;

Cho phép quảng cáo truyền thông các sản phẩm, chương trình khuyến mãi trên Website của VKSND tỉnh Đắk Lắk (vksdaklak.gov.vn);

Điều 7. Hoạt động phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể.

Hàng năm, hai bên lấy này 26/7 (ngày thành lập ngành KSND) và ngày 01/10 (ngày thành lập Chi nhánh Viettel Đắk Lắk) làm ngày truyền thống kỷ niệm.

Hai bên tổ chức tọa đàm; tạo điều kiện để cho các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… tiến hành các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, du lịch…

Thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông cho công chức, viên chức ngành Kiểm sát nghỉ hưu tại tỉnh Đắk Lắk, cũng như các gia đình chính sách.

Hai bên có trách nhiệm phối hợp để tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ, về lịch sử, truyền thống của 2 đơn vị, thông qua giao lưu, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Hạ tầng mạng lưới của Viettel (là mạng thông tin quân sự thứ hai của Quân đội, sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi chiến sự xảy ra) và các chương trình, dịch vụ, chính sách của Viettel cần được hai bên quan tâm giới thiệu trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 8. Trách nhiệm thi hành

          1. VKSND tỉnh, các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chi nhánh Viettel Đắk Lắk và các đầu mối trực thuộc có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện theo Quy chế này.

          2. Giao cho Văn phòng VKSND tỉnh và Tổ chức – Hành chính Chi nhánh Viettel Đắk Lắk làm đầu mối trong công tác phối hợp, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu và bố trí thời gian triển khai phối hợp phù hợp với nội dung, kế hoạch đề ra.

          3. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có những vướng mắc, bất cập hoặc những vấn đề mới phát sinh cần được xem xét thì Văn phòng hai cơ quan tổng hợp và đề nghị lãnh đạo hai bên bàn bạc sửa đổi, ký bổ sung Quy chế cho phù hợp.

          Điều 9. Hiệu lực thi hành

          Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHI NHÁNH VIETTEL ĐẮK LẮK

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Thiếu tá

Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Lê Quang Tiến

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Phim tư liệu
Tháng hai 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
Văn bản chỉ đạo điều hành
Tố giác tội phạm
Banner đo đường truyền Internet
---- Thống Kê Lượt Truy Cập ----
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay15004
mod_vvisit_counterHôm qua21787
mod_vvisit_counterTháng này264404
mod_vvisit_counterTổng cộng13687409
Chúng ta có 13 khách trực tuyến
 
Bản quyền thuộc: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK.
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/06/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Sơn – Viện Trưởng - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 11 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 0500.3537979 - (Số máy lẻ 212) - Fax: 0500.3952051
Email: banbientap@vksnd.daklak.gov.vn - banbientap@vksdaklak.gov.vn
Liên hệ | Trợ giúp | Sơ đồ web | Hỏi đáp
Thiết kế và xây dựng: www.googlehost.vn