Thông báo tuyển dụng thi tuyển công chức nghiệp vụ ngành kiểm sát năm 2019

Thông báo tuyển dụng




PHIẾU DỰ TUYỂN 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Cầu

Nguồn tin: Phòng 15 VKSND tỉnh