22:31 +07 Thứ tư, 31/05/2023

Trang chủ » Tin tức » Xây dựng Ngành

Quảng cáo giữa trang

Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ sáu - 26/10/2018 09:32
"Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn"


Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, Đảng là người đại diện cho ý chí của cả dân tộc, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nông, nhân sĩ, trí thức. Trong mỗi thời kỳ và từng giai đoạn, Đảng đã đề ra các chủ trương,  đường lối, chính sách phù hợp với tình hình thực tế để đưa đất nước ngày càng ổn định về chính trị và trật tự xã hội, phát triển về kinh tế, tạo niềm tin vững chắc và gieo mầm cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Để thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, vai trò của các tổ chức cơ sở đảng là hết sức quan trọng, các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân để biến chủ trương, chính sách của đảng thành hiện thực. Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn được thành lập từ năm 1996, qua hơn 20 năm phát triển, đến nay chi bộ đã có 09 đồng chí Đảng viên, cấp Ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Viện trưởng giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Phó viện trưởng giữ chức vụ phó bí thư chi bộ và 01 đồng chí Chi ủy viên. Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình, Chi bộ đã nhận thức rõ trong thời kỳ hiện nay, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, đa phương hóa, đa dạng hóa thì tình hình tội phạm ngày càng gia tăng cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng. Tại chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” đã nêu rõ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm phải được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, phải tôn trọng quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân và phải lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt lớn tài sản nhà nước… Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm của các cơ quan chuyên môn; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với các cơ quan khác, các tổ chức quần chúng trong phòng, chống tội phạm.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã được huy động và phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội, phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt cho xã hội. Một số loại hình tội phạm mới gia tăng; thành phần đa dạng, có xu hướng trẻ hóa, nguy hiểm và manh động hơn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, đời sống nhân dân và hủy hoại môi trường. Bên cạnh sự gia tăng về mức độ nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi còn có sự gia tăng các tội phạm mang tính quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang gây ra nhiều khó khăn, thách thức mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai Chiến lược phòng, chống tội phạm thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (trước mắt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới là yêu cầu rất cấp thiết.

Phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, do các cơ quan bảo vệ pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt. Chiến lược phòng, chống tội phạm là một nội dung quan trọng, bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển đất nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước. Sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tổ chức - hành chính, kinh tế - xã hội, pháp luật, nghiệp vụ, vũ trang, ngoại giao để phòng, chống tội phạm. Kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh trấn áp, lấy phòng ngừa làm chính. Coi trọng hoạt động phòng ngừa xã hội, phòng ngừa tội phạm từ gia đình và cơ sở. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để tổ chức thực hiện tốt đường lối của Đảng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn đã nghiên cứu và quán triệt các chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đến từng cán bộ Đảng viên. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, các chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, của Huyện ủy Buôn Đôn, hàng tháng Chi bộ VKSND huyện đã đề ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các khâu công tác, đặc biệt chú trọng khâu công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, đảm bảo xử lý tội phạm một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội; không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm; sâu sát với từng vụ việc, những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm thì lãnh đạo đơn vị đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể như họp Kiểm sát viên, tổ chức họp liên ngành, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị bạn, thỉnh thị cấp trên…để giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn, đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật; không để vụ án kéo dài hoặc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Chỉ đạo các Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các thiếu sót, vi phạm của Cơ quan điều tra, của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự huyện để ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn khi giải quyết một vụ án hình sự, không để xảy ra các tồn tại, thiếu sót dẫn đến xử lý oan sai hoặc bỏ lọt người phạm tội. Công tác lãnh đạo đơn vị đấu tranh phòng, chống tội phạm trong những năm qua của Chi bộ được thể hiện rõ nét trên các mặt sau:

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Chi bộ đã ra nghị quyết để chỉ đạo đơn vị tiếp nhận, theo dõi, thụ lý tin báo đầy đủ. Hàng tuần phân công KSV sang làm việc với Cơ quan điều tra nắm bắt tin báo, lập hồ sơ kiểm sát đối với từng tin báo; phân công kiểm sát viên kiểm sát đối với từng tin báo. Chỉ đạo kiểm sát viên được phân công kiểm sát tin báo nêu cao ý thức, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề ra yêu cầu xác minh sát đúng, có chất lượng và thường xuyên theo dõi việc thực hiện yêu cầu xác minh, tác động để cơ quan điều tra, Điều tra viên thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát; đối với các tin báo quá hạn được lập biên bản để báo cáo lãnh đạo kiến nghị yêu cầu giải quyết dứt điểm. Từ năm 2013 đến đầu năm 2018 Viện kiểm sát đã kiểm sát 445 tin báo tố giác tội phạm, các tin báo đều được giải quyết đúng theo luật định. Hàng năm, Chi bộ lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an huyện Buôn Đôn và tại Công an các xã trên địa bàn huyện, qua đó đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót và đã ban hành kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Chi bộ đã đề ra chủ trương là: “Mỗi Kiểm sát viên phải gắn trách nhiệm với nhiệm vụ cụ thể, sâu sát với từng vụ án được phân công…”“chống các biểu hiện qua loa, hình thức, sơ sài, lấy kết quả xử lý đối với từng vụ án để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm sát viên”. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị yêu cầu Kiểm sát viên được phân công giải quyết phải bám sát vụ án ngay từ khi khởi tố, gắn trách nhiệm công tố với điều tra, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra sát đúng với nội dung vụ án; thực hiện đầy đủ quy trình công tác của ngành, mỗi vụ án đều phải đề ra kế hoạch thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kế hoạch phải nêu rõ từng nội dung cần thực hiện và thời gian hoàn thành; hàng tháng phải có biên bản kiểm sát hoạt động điều tra, trong đó nêu rõ những việc gì Viện kiểm sát yêu cầu mà Điều tra viên đã làm được, những việc gì chưa làm được, nêu rõ lý do vì sao chưa làm được và thống nhất biện pháp, thời gian hoàn thành…Đảm bảo cho việc điều tra các vụ án hình sự được toàn diện, khách quan, đúng người, đúng tội, không làm oan và không bỏ lọt tội phạm. Đối với các vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, thực hiện tốt vai trò chủ trì, chủ động tổ chức họp liên ngành CA- KS- TA để bàn phương hướng giải quyết, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong liên ngành, đảm bảo xử lý các vụ án một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Hàng quý, hàng năm đều tổ chức sơ kết công tác liên ngành để rà soát và tổng kết lại công tác phối hợp liên ngành, từ đó rút ra kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương án cụ thể để công tác phối hợp liên ngành ngày càng hiệu quả hơn. Từ năm 2013 đến nay, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị kiểm sát giải quyết có chất lượng 290 vụ án hình sự trên tổng số 563 bị can, không có trường hợp nào bị khởi tố oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Trong giai đoạn thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Chi bộ đã thường xuyên chỉ đạo đơn vị đôn đốc các kiểm sát viên  làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Nghiên cứu kỹ luật, các văn bản hướng dân thi hành luật, các thông tư liên ngành, nghị quyết của HĐTP TAND TC…để vận dụng pháp luật được đầy đủ, chính xác; trước khi tham gia kiểm sát xét xử phải nghiên cứu kỹ nội dung, các tình tiết, chứng cứ trong vụ án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, lời luận tội một cách chi tiết và dự kiến các tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa để chủ động xét hỏi, đấu tranh với bị cáo, bị hại, luật sư, người liên quan…nhằm làm sáng tỏ vụ án; lời luận tội phải đảm bảo các căn cứ và có sức thuyết phục cao, làm cơ sở để HĐXX tuyên bản án được đầy đủ, chính xác, khách quan, hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, răn đe, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện nhà. Từ năm 2013 đến nay đã xét xử 275 vụ án trên tổng số 522 bị cáo, đối với các vụ án phức tạp, có luật sư tham gia hay các vụ án được dư luận quan tâm Chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp chọn làm phiên tòa rút kinh nghiệm cho kiểm sát viên, sau các phiên tòa của kiểm sát viên, viện kiểm sát đều tổ chức họp rút kinh nghiệm tại đơn vị cho các kiểm sát viên và cán bộ làm công tác giải quyết án hình sự để nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự. Không có vụ án, bị can nào Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên bị cáo không phạm tội; không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm huỷ để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến việc đấu tranh ngăn chặn các tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng; các vụ án vi phạm đến luật bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2013 đến nay, Chi bộ lãnh đạo đơn vị đề ra kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và phải luôn luôn chú trọng đến việc xử lý các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng; các vụ án vi phạm lâm luật. Không để lọt một tin báo nào trong các lĩnh vực này; đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội đều phải khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, góp phần răn đe và tạo dư luận lên án mạnh mẽ đối với các hành vi tham nhũng, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Trong 5 năm qua, đơn vị đã thụ lý 06 vụ/ 07 bị can về án tham nhũng (trong đó: 02 vụ/02 bị can về tội nhận hối lộ, 02 vụ/ 02 bị can về tội tham ô tài sản, 02 vụ/03 bị can về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản) và 17 vụ/ 70 bị can về hành vi khai thác, hủy hoại rừng trái phép. Tất cả các vụ án này đều được xử lý rất nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, hàng năm, Chi bộ còn lãnh đạo đơn vị ban hành ít nhất 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện. Trong đó đáng chú ý là kiến nghị về phòng, chống tội phạm học đường (năm 2014); kiến nghị về phòng, chống tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (năm 2016); kiến nghị về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng (năm 2018). Các kiến nghị của Viện kiểm sát điều được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá rất cao.
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên, Chi bộ còn lãnh đạo toàn đơn vị tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan; nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 của Đảng; chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm túc Quy định số 10 ngày 11/8/2015 và Quyết định số 354 ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội. Mỗi cán bộ đảng viên đều nêu cao ý thức tự phòng chống tội phạm ngay trong bản thân mình, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực công tác để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với lòng tin của nhân dân đối với người cán bộ kiểm sát.

Với Sự lãnh đạo thống nhất của chi bộ, sự phấn đấu của cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong những năm qua của đơn vị đã được VKSND TC, VKSND tỉnh, Huyện ủy Buôn Đôn và chính quyền địa phương ghi nhận và khen thưởng xứng đáng. Hàng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”, nhiều cán bộ, kiểm sát viên đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua” và nhiều bằng khen, giấy khen khác của Ngành kiểm sát cũng như của địa phương trong công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm. Trong những năm tới, phát huy những thành tích đã đạt được, Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn phấn đấu không ngừng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các khâu công tác kiểm sát, nhất là các nhiệm vụ có liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần vào việc giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn./.         

Tác giả bài viết: VKSND huyện Buôn Đôn

Nguồn tin: VKSND huyện Buôn Đôn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn