UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 2761/UBND-KGVX V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung chi tiết của công văn:

 
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199607

Tác giả bài viết: Văn phòng

Nguồn tin: Văn phòng